Categoría: Actualidade

SUSPENSIÓN DA FEIRA DE SOUTELO

SUSPENSIÓN DA FEIRA DE SOUTELO


Vista a influencia da pandemia do virus COVID 19 (Coronavirus) na poboación , e a si tuación de risco para a saúde pública, e atendendo ás recomendacións das autoridades sanitarias, e de conformidade do establecido na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local


RESOLVO

PRIMERO.


Adoptar as medidas que se describen a continuación a consecuencia dos seguintes feitos :PANDEMIA DE VIRUS COVID 19 (Coronavirus) que supoñen unha situación de RISCO SANITARIO XERAL

- SUSPENSIÓN DA FEIRA DE SOUTELO DE MONTES QUE TERÍA QUE CELEBRARSE O DÍA 24/02/2021

 

DecretoO Castro de Rodeiras

O Castro de Rodeiras


Os castros foron aldeas fortificadas. Adoitaban estar situados en outeiros ou lugares singulares, así podían ver quen se achegaba e dominaban ríos e camiños.

Os castros estaban protexidos por unha ou varias liñas de muros, parapetos e foxos. Ao Castro entrábase, cando menos, por unha porta (como a atopada hai pouco nas Rodeiras). Ao carón da porta ás veces había estatuas de pedra.

As vivendas adoitaban ser circulares pero tamén hai moitos exemplos con forma rectangular e oblonga. N un principio as paredes estaban construí das con zócalos de pedra e palla barro e posteriormente por cachotes. Os teitos facíanse cunha estrutura de madeira e palla de cereal.
Estas casas tiñan fornos, muíños, pías para os anima is ... O chan normalmente era de terra.

As xentes dos castros bebían auga, cervexa, leite ... e comían cereais, carne, peixe, incluso marisco se estaban achegados ao mar. lsto sábese polos restos de ósos, espiñas e cunchas que atopan os arqueólogos/as nos chamados cuncheiros.

Vestían roupas de pel e tecido que elas e eles mesmos confeccionaban. Usaban saias, pantalóns, capas e mantos. Algúns afeitábanse con alfaias de ouro!!. Hoxe en día podemos ver obxectos marabillosos da cultura castrexa nos nosos museos.

Dominaban a metalurxia perfectamente e facían ferramentas e obxectos de uso diario como coitelos, anzois, fouciños, cuneas, fibelas para as roupas, pesos para as redes ... Os guerreiros castrexos tiñan espadas, machados e lanzas que fabricaban con bronce ou ferro, e pequenos escudos redondos.

O traballo de cantería era moi bo xa que levantaban muros e portas enormes, casas, muíños e incluso tallaban cabezas humanas e de animais, guerreiros enormes, adornos con forma de espiral, de trisque! ou xeométricos para as casas.

En cerámica creaban cuneas, vasillas, potiños e olas, ás veces, con decoracións sorprendentes. Tamén construían obxectos de todo tipo en madeira. Facían os muíños con dúas pedras, unha máis ben plana onde se esmagaba o grao coa outra pedra que tiña forma de rolo.

As xentes que habitaban nos castros relacionábanse e comerciaban entre elas e con outros pobos como os fenicios ou os romanos.

CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36018007

LOCALIZACION:

Provincia: Pontevedra.
Concello: Forcarei.
Parroquia: Millerada (San Mamede).
Lugar: Garellas
Altitude: 655 m.s.n.m.

DESCRICIÓN:

Poboado fortificado da ldade do Ferro situado no cumio dun pequeno outeiro, que domina a aldea de Garellas dende o leste.
O xacemento componse dun recinto principal ou croa de forma oval coa entrada principal ao SL. Esta, ábrese a un pequeno antecastro. Un foxo duns 6 m. de anchura defende o sector leste e norte da croa. Este sistema defensivo compleméntase coa presenza de fortes terrapléns todo arredor do recinto principal, que acadan a súa maior altura no sector oeste. Ao leste apréciase un terraplén de 12,5 m. e un parapeto de 4 m.

DIMENSIÓNS:

Eixo maior (N-5) 85 m. Eixo menor (L-O) 65 m.

DESTRUCIÓNS:

Aínda que o xacemento se atopa aparentemente en bo estado, dé bese resaltar que nos anos 90 do século XX se apreciaban remocións na croa resultado de escavacións furtivas. Asemade, recentemente tivo alí un campo de fútbol.

FOLCLORE:

- Cóntase que ten un túnel que vai ata o castro de Sanguñedo.
- Disque ás veces aparece unha galiña que leva uns pitos de ouro que desaparecen ao intentar collelos.
- Tamén se di cía que vivían alí mauros e que marcharon á guerra e algúns quedaron alí escondidos.
- Outra lenda di que na gabia que rodea o castro hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e outra de "alcatrán".
O CONCELLO PAGARÁ 10 EUROS A CADA FORCARICENSE QUE GASTE 30 NO COMERCIO E NA HOSTALERÍA LOCAIS

O CONCELLO PAGARÁ 10 EUROS A CADA FORCARICENSE QUE GASTE 30 NO COMERCIO E NA HOSTALERÍA LOCAIS


• Investirá 5.000 euros nesta campaña para promover o consumo no municipio, especialmente orientada aos negocios máis afectados pola crise sanitaria

• Distribuiranse 500 bonos de 10 euros paras veciñas e veciños maiores de idade e empadroados na localidade, cun máximo dun por persoa.

• Esta campaña permitirá xerar un movemento de cartos por valor dun mínimo de 15.000 euros entre as pemes de Forcarei

• Os establecementos poderán adherirse á iniciativa ata o vindeiro xoves e os bonos comezarán a distribuírse o 21 de decembro. As compras poderán efectuarse entre o 21 de decembro e o 31 de xaneiro

O Concello de Forcarei porá en marcha a partir da vindeira semana unha campaña para promover o consumo nos establecementos da localidade mediante a que achegará á veciñanza 10 euros por cada compra que efectúen cun valor igual ou superior a 30 euros, o que significa que @s consumidores pagarán 20 euros e o Concello os 10 restantes.

O Goberno local investirá nesta iniciativa un total de 5.000 euros, o que supón que se distribuirán 500 bonos de 10 euros (un por persoa) para gastar en negocios de Forcarei, promovendo un movemento de diñeiro por valor de polo menos 15.000 euros.

"Ademais de fomentar o consumo local nestas datas de Nadal, con esta campaña queremos axudar ás empresas de Forcarei a ter un volume máis alto de negocio, principalmente ás máis afectadas pola crise sanitaria derivada do coronavirus que tiveron que pechar as súas portas durante o estado de alarma, e ao mesmo tempo concienciar á poboación sobre a necesidade de colaborar coas empresas locais”, manifestou a alcaldesa Verónica Pichel.

Poderán beneficiarse desta campaña as veciñas e veciños empadroad@s no concello de Forcarei, maiores de idade, previa solicitude na casa consistorial. O número de bonos está limitado a un por persoa ata esgotar as 500 unidades.

As empresas interesadas en participar nesta iniciativa deberán adherirse á mesma desde mañá ata o xoves 17 de decembro e @s veciñ@s poderán pedir os bonos a partir do luns 21 de decembro no Concello de Forcarei, solicitando cita previa no??986 75 50 36 (extensión 2029). 

Así mesmo, as compras obxecto desta campaña poderán realizarse entre o 21 de decembro e o 31 de xaneiro.

Pola súa banda, as empresas poderán enviar as facturas e bonos ao Concello para o seu pagamento entre o 11 de xaneiro e o 11 de febreiro.


Bases ReguladorasCampamento de Nadal 2020 en Soutelo e Forcarei

Campamento de Nadal 2020 en Soutelo e Forcarei


Do 23 de Decembro ó 7 de Xaneiro
Para nen@s de 3 a 12 anos
De Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas

PRAZAS LIMITADAS - GRUPOS REDUCIDOS
Inscripcións: do 1 ó 15 de Decembro

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR NO CONCELLO:

- Formulario cuberto (dispoñible nas oficinas do Concello)
- Fotocopia do DNI da nai, pai ourepresentantes legais.
- Fotocopia e orixinal do libro de familia ou documento que acredite oficialmente a situación familiar
- Fotocopia e orixinal do titulo de familia numerosa.
- Fotocopia do xustificante de ocupación laboral (2 últimas nóminas, certificado de vida laboral ou último recibo da cota á Seguridade Social no réxime especial de traballador@s por conta propia.
-Documentación que acredite a mobilidade ao posto de traballo ou a non posibilidade de teletraballo.

As familias que xa participaron no campamento de verán ou nas Tardes de Lecer NON terán que presentar toda esta documentación, SÓ A
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN.

Terán preferencia as familias empadroad@s e nais ou pais que traballan fóra da casa, podendo realizar a solicitude non empadroad@s e nais ou pais que traballen dende a casa e/ou desempregad@s.


22/12/2020

EXP. 1505/2020. LISTA DE ADMITIDOS/ASMedidas COVID-19 Día de Difuntos.

Medidas COVID-19 Día de Difuntos.


MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRONTE Ó COVID_19 NO CEMITERIO MUNICIPAL DE FORCAREI E NOS CEMITERIOS PARROQUIAIS DO MUNICIPIO ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS


MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSOALa) Evitarase o contacto físico e deberase de cumprir a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal establecida , alomenos 1,5
b) Cumpriranse as medidas de limitacións de agrupacións de persoas establecidas polas autoridades sanitarias
c) Seguirase a normativa vixente en Galicia en canto ao emprego obrigatorio de máscara cirúrxica/hixiénica.
d) non se poderá fumar na vía pública ou en espazos ao aire libre cando non se poda respectar unha distania mínima interpersoal de, alomenos 2 metros.
e) Realizarase unha adecuada hixiene de mans e hixiene respiratoria:
? Lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón cando estean visiblemente suxas e despois de usar o inodoro. No resto de situacións poderanse empregar solucións/xeles hidroalcohólicos ou antisépticos con capacidade virucida.
? Usar panos desbotables ao tusir ou esbirrar e desbotalos nunha papeleira tras o seu uso. De non dispoñer de panos desbotables, cubrir a boca e o nariz coa flexura do cóbado.
? Despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos que poideran estar contaminados, deberase realizar unha hixiene minuciosa das mans.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

a) A situación epidemiolóxica actual, imposibilita a realización de misas de campaña nos cemiterios.
b) Respectar un aforo máximo dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de superficie do recinto.
c) Evitar o agrupamento de distintos grupos de visitas e permitir manter o distanciamento interpersoal nos puntos de entrada do recinto.
d) Establecer un máximo de 4 persoas por grupo de visitas do mesmo grupo familiar/convivintes. A duración das visitas deberá ser o máis breve posible e en ningún caso, deberá ser superior a 30 minutos.
e) Recomendase as visitas aos cemiterios de forma escalonada, intentando realizalas nos días previos a todos os santos e difuntos.


MEDIDAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN.

Garantirase a existencia dun número adecuado de contedores para depositar os residuos xerados (flores, botellas, etc) que deberán estar abertos ou doutados de pedal de apertura. Co fin de evitar aglomeracións, os contenedores estarán o suficientemente espaciados.
EXP. 894 2020. BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PARA BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

EXP. 894 2020. BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PARA BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS


EXP. 894/2020. BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE FORCAREI, COA CALIFICACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

Vistas as BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE FORCAREI, COA CALIFICACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, que se transcribe de seguido e visto, así mesmo a urxente necesidade de cubrir a dita praza debido á xubilación da actual titular da mesma:
"BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE FORCAREI, COA CALIFICACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
ARTIGO 1.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para a provisión interina dunha praza de auxiliar administrativo para a atención das BIBLIOTECAS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS do Concello de Forcarei, coa calificación de personal laboral temporal, debido á a póxima xubilación da titular do posto, acreditada a concorrencia de necesidades urxentes e inaprazables, non comportando maior gasto no orzamento municipal que comprometa o cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira municipal, e ante a imposibilidade de cubrir a praza definitivamente ata o ano 2021, conforme ó disposto polo artigo 10 do TREBP para os supostos que nel se recollen.


Publicación no BOPABRE O PRAZO DE MATRÍCULA PARA PARTICIPAR NAS TARDES DE LECER

ABRE O PRAZO DE MATRÍCULA PARA PARTICIPAR NAS TARDES DE LECER


- O Concello de Forcarei impulsa actividades para nen@s en Soutelo e Forcarei para axudar ás familias coa conciliación
- As persoas que xa efectuaron esta preinscrición están todas admitidas

O Concello de Forcarei abrirá o mércores o prazo para que as familias poida facer a matrícula nas ‘Tardes de Lecer’, unha iniciativa dirixida a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos de idade, que busca axudar ás nais e pais da localidade a conciliar a vida laboral e familiar. As persoas que xa efectuaron esta preinscrición están todas admitidas.

Despois do éxito acadado polo I Campamento de Verán municipal e ante a ausencia de actividades extraescolares nos centros educativos da vila, Verónica Pichel decidiu a ampliación deste tipo de actividades para rapazas e rapaces en horario vespertino. Concretamente, as ‘Tardes de Lecer’ estarán dispoñibles os luns e mércores en Soutelo de Montes (no vestíbulo do auditorio) e os martes e xoves en Forcarei (no centro social).

Esta iniciativa de respiro familiar e de aprendizaxe e ocio para @s máis cativ@s non terá ningún custo económico para as familias, comezará o vindeiro 28 setembro e prolongarase inicialmente ata finais de ano. As nenas e nenos poderán gozar de numerosos obradoiros e xogos sobre cociña, creatividade, teatro..., e levaranse a cabo accións ao aire libre sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan.

As familias interesadas neste servizo poderán cubrir o formulario nas oficinas do Concello. Terán que entregar tamén fotocopias de DNI, libro de familia ou documento que acredite a situación familiar, título de familia numerosa se é o caso, xustificante de ocupación laboral e documentación que acredite a mobilidade ao posto de traballo ou a non posibilidade de teletraballo. As familias que xa participaron no campamento de verán non terán que presentar toda esta documentación adicional, só a solicitude de inscripción. Para a adxudicación das prazas terán prioridade @s empadroad@s e terase en conta a situación familiar das nenas e nenos: número de membros da unidade familiar, se as nais e pais traballan, etc. Os grupos serán de mínimo 12 nen@s e máximo de 15.

O persoal responsable desta actividade estará formado por unha educadora social licenciada en Psicopedagoxía, outras dúas educadoras sociais e dúas monitoras de ocio e tempo libre.

Publícase a lista definitiva por orde de puntuación do proceso de selección de persoal laboral temporal dun educador a familiar para o Concello de Forcarei

Publícase a lista definitiva por orde de puntuación do proceso de selección de persoal laboral temporal dun educador a familiar para o Concello de Forcarei


PUNTUACION FINAL DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR/A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI


Lista definitivaPublícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas na fase de oposición e na fase de concurso.

Publícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas na fase de oposición e na fase de concurso.


Segundo o punto 8. das bases para a convocatoria e selección de persoal laboral temporal dun educador/a familiar para o Concello de Forcarei,


Ábrese un prazo de tres días hábiles para presentar alegacións, ata as 14:00 horas do luns día 3 de agosto de 2020, momento no que o Tribunal se reunirá e se procederá á publicación da lista definitiva dos aspirantes coas puntuacións acadadas neste proceso selectivo.


Puntuacións fase de oposiciónPublícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste segundo exercicio

Publícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste segundo exercicio


Segundo o punto 8. das bases para a convocatoria e selección de persoal laboral temporal dun educador/a familiar para o Concello de Forcarei, unha vez finalizada a corrección do segundo exercicio o día 23 de xullo de 2020:

Puntuacións Segundo Exercicio

Ábrese un prazo de dous días hábiles para presentar alegacións, ata as 14:00 horas do martes día 27 do 2020, momento no que o Tribunal se reunirá e se procederá a publicación definitiva da lista.

Convócase a dona Cristina Piñeiro Rial con DNI .....11OB á realización do terceiro exercicio sobre o coñecemento do idioma galego, o mércores 29 de xullo de 2020, ás 10:00 horas.
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE FORCAREI

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE FORCAREI


Procedemento: Elección de Xuíz de Paz Titular
Á vista do oficio da Secretaria de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza comunicando que está próximo a vencer o período polo que se nomeou Xuíz de Paz Titular do Concello de Forcarei e instando ó Concello á súa elección, concédese o prazo de 15 días contados a partires do seguinte á publicación deste edicto no BOPPO para que cantos teñan interese en aspirar o procedemento dirixan instancia á Alcaldía do Concello de Forcarei na que fagan constar o seguinte:
<

REQUISITOS DOS ASPIRANTES

 • Ser español.
 • Ser maior de idade
 • Non estar incurso nas causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lei do poder xudicial.
 • Documentación a aportar.
  • Certificado de nacemento e copia compulsada do DNI
  • Certificado expedido polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, referente a si se atopa inculpado ou procesado.
  • Xustificación dos méritos alegados.
  • Indicación de si desempeñou o cargo de xuíz de paz ou substituto.
  • Profesión actual.

Publicación BOPPOPublícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste primeiro exercicio

Publícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste primeiro exercicio


Segundo o punto 8. das bases para a convocatoria e selección de persoal laboral temporal dun educador/a familiar para o Concello de Forcarei, unha vez finalizada a corrección do primeiro exercicio o día 17 de xullo de 2020:

Ábrese un prazo de dous días hábiles para presentar alegacións, ata as 14:00 horas do martes día 21 do 2020, momento no que o Tribunal se reunirá e se procederá a publicación definitiva da lista.Publícase a plantilla das respostas do primeiro exercicio (ANEXO 1).

Publícase a celebración do segundo exercicio, de carácter práctico así como a posterior lectura do mesmo, na Casa do Concello de Forcarei, o xoves 23 de xullo de 2020, ás 09:00 horas.

Puntuacións do primer exercicio.
APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

EXPEDIENTE:682/2020
ASUNTO: SELECCION PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR/A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI


Vistas as bases de selección de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar para o Concello de Forcarei, de data 29/06/2020.

Vistas as solicitudes para o posto de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar para o Concello de Forcarei.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente, esta Alcaldía


RESOLVE

Primeiro.- Admitir ao proceso selectivo de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar, a seguinte lista:

Listado de admitidos


Segundo.- Sinalar como día de realización do primeiro exercicio o 17/07/2020 na Casa do Concello de Forcarei, ás 10,30 h.

Terceiro.- O Tribunal calificador estará constituido por:

PRESIDENTE: Mª ELENA MAGARIÑOS DURÁN, Traballadora Social do Concello de Forcarei, ou persoa en quen delegue.
TRES (3) FUNCIONARIOS OU PERSOAL LABORAL:
  • - MARTA CALDAS FARIÑAS, Traballadora Social do Servizo de Cohesión Social e Xuventude da Deputación Provincial de Pontevedra, ou persoa en quen delegue.
  • Mª DOLORES CLEMENTE MARTÍNEZ, Educadora Familiar do Concello de A Estrada, ou persoa en quen delegue.
  • SANTIAGO GARCIA TELMO, Educador familiar do Concello de Ribadumia, ou persoa en quen delegue.
SECRETARIO/A: CRISTINA REGENJO PEDREIRA, Traballadora Social do Concello de Cerdedo-Cotobade.

Cuarto.- Publicar a presente Resolución no Taboloiro de Anuncios, sede electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netRESINTONICE o seu Televisor

RESINTONICE o seu Televisor


Se estes días deixa de ver algunha canle de televisión resintonice o seu televisor.Durante o mes de xullo de 2020 , estanse a realizar actuacións nos centros emisores de televisión da zona, con motivo da liberación do Segundo Dividendo Dixital, o que implica un cambio de canles de televisión e a necesidade de resintonizar o seu televisor para seguir desfrutando da súa programación preferida.

Para máis información chame á Oficina do Dividendo Dixital en Galicia: 881 866 388

BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR

BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR


1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto das presentes bases establecer os criterios para a selección, no prazo establecido nesta convocatoria, dun/ha EDUCADOR/A FAMILIAR para o Concello de Forcarei (Pontevedra).

A contratación encóntrase motivada pola necesidade temporal, de cubrir de maneira rápida e áxil o posto de EDUCADOR /A FAMILIAR, necesario para o correcto desenvolvemento das distintas actividades sociais e educativas do Concello de Forcarei. Tratase en definitiva, de cubrir necesidades urxentes e inaprazables derivadas dun sector, unha función e unha categoría profesional que se considera prioritaria e que afecta ao funcionamento dos servizos públicos esenciais deste Concello, de acordo co previsto no artigo 19. 2º da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para 2018.

A motivación da convocatoria da selección estriba nas Bases Reguladoras do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2020, onde se inclúe o financiamento dos gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal que realice as tarefas propias do seu posto nos servizos sociais municipais básicos, con perfís profesionais diferentes e complementarios aos do profesional de referencia, segundo o artigo 37 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

As bases publicaranse no Taboleiro de Edictos e na Páxina web do Concello de Forcarei: www.forcarei.net así como na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal/

2.- CARACTERISTICAS DO POSTO DOS ASPIRANTES

  A persoa seleccionada formalizará un contrato de traballo de obra ou servizo, a xornada completa de luns a venres. O posto convocado terá carácter de persoal laboral temporal cunha duración de cinco meses e medio.

O sistema de selección será concurso–oposición.

O período de proba do contrato establecese en quince días de conformidade co disposto no artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores.

Transcorrido o período de proba sen que se producise o desestimento, o contrato terá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador/a.

As retribucións a percibir serán: 2.071,28 € brutos/ mes, incluídos os conceptos salariais e de Seguridade Social.

As funcións a realizar son as propias do posto.

Bases da convocatoria completas

Publicación no BOP

 

Nº de resultados:
120
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +