Categoría: Perfil Contratante

Pavimentacion e mellora de vias Municipais en Pardellas, Murada e A Umia


Prego clausulas administrativas obra PAVIMENTACION E MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS EN PARDELLAS, MURADA E A UMIA e Anuncio de licitación

21/06/2016

08/07/2016

11/10/2016

Carteles de obra

 
Servizos de Limpeza dos edificos públicos do Concello


Convocatoria procedemento aberto para a contratación do SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FORCAREI.

Anuncio de Licitación

Prego de cláusulas


15/01/2016 - Formalización do contrato do servizo "LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FORCAREI".

Anuncio de Formalización
 Pavimentación ós núcleos rurais de Muras e Quintelas de Abaixo-Dúas Igrexas


Formalización do contrato da obra "PAVIMENTACIÓN ÓS NÚCLEOS RURAIS DE MURAS E QUINTELAS DE ABAIXO-DÚAS IGREXAS".


Título: Pavimentación ós núcleos rurais de Muras e Quintelas de Abaixo-Dúas Igrexas
Categoría: Perfil Contratante
Descargar
Arquivo


Pavimentacións en Freixeira, Vilaverde e Graña de Umia


Formalización do contrato da obra "PAVIMENTACIÓNS EN FREIXEIRA, VILAVERDE E GRAÑA DE UMIA".


Título: Pavimentacións en Freixeira, Vilaverde e Graña de Umia
Categoría: Perfil Contratante
Descargar
Arquivo


ALIENACIÓN DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA


PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A ALIENACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDEMENTO ABERTO CON MÚLTIPLES CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, POLO CONCELLO DE FORCAREI, DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA (FORCAREI).


Consideracións xerais
PRIMEIRA. - Obxecto do contrato

É obxecto do contrato a alienación, por procedemento aberto con múltiples criterios de adxudicación, das parcelas de natureza patrimonial propiedade do Concello de Forcarei, sitas no Polígono Industrial de Vilapouca, e que figuran noAnexo nº 1dopresente Prego, ao obxecto de ser destinadas polos futuros adquirentesá construción e conseguinte explotación de edificacións industriais ou comerciais de conformidade coas previsións contidas no presente Prego e con sometemento aos usos e determinacións do plan urbanístico vixente no Concello de Forcarei.
Respecto das parcelas obxecto de alienación, permitirase a súa agrupación a outras con autorización previa do Concello, debendo cumprir sempre a edificabilidade mínima establecida para cada unha.
Os que resulten adxudicatarios de máis dunha parcela, poderán acometer a súa agrupación en aqueles supostos que expresamente resulten permitidos polas determinacións da normativa urbanística en vigor.

A adxudicación farase nunha parcela de superficie en orde á solicitude feita. A parcela adxudicada serao coas condicións orográficas que lle son propias.

O Órgano de adxudicación resérvase a facultade de situar as superficies solicitadas na zona do polígono que considere máis axeitada segundo o tipo de industria a instalar.
A normativa urbanística e os usos do polígono, achéganse comoAnexo 2,sen prexuízo da posibilidade de comprobación por conta do oferente da información urbanística que estime pertinente.
SEGUNDA. - Prezo do contrato
O prezo das parcelas será o seguinte:

38 € m/2 se se adquiren entre 1.434,04 e 2.868,08 m/2.
37 € m/2 se se adquiren entre 2.868,09 e 5.736,16 m/2.
36 € m/2 se se adquiren entre 5.736,17 e 15.000 m/2.
Estes prezos serán incrementados co IVE correspondente segundo o tipo que legalmente proceda.
Estes prezos serán mellorable á alza conforme ás ofertas realizadas polos respectivos licitadores.

Aquelas parcelas que queden dentro do ámbito de afección da estrada (N-541) terán unha dedución na porción da zona afectada de 18 € m/2.

O devandito prezo aboarase na forma que establece a cláusula duodécima do presente prego.

En ningún caso o prezo ofertado polos licitadores e por ende, o prezo do contrato de cada unha das parcelas adxudicadas, poderá ser inferior ao sinalado na presente cláusula.


 Prego

Planta Parcelas
 

Nº de resultados:
20
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +