Categoría: Perfil Contratante

Contrato de infraestructuras Viarias no Parque Empresarial David Raposeiras de Vilapouca


Prego de cláusulas administrativas particulares que rexeran a contratación, para adxudicar polo procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración as obras de "INFRAESTRUCTURAS VIARIAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE VILAPOUCA", con cargo a orde de 28/12/2015 de axudas encamiñadas á rehabilitación e mellora de infraestructuras dos parques empresariais da Comunidade Autónoma.

11/08/2016

23/11/2016Contrato de Substitución de Ventanas da Casa do Concello


Prego de cláusulas administrativas particulares que rexeran a contratación, POR URXENCIA, para adxudicar polo procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración as obras de "SUBSTITUCIÓN DE VENTANAS NA CASA DO CONCELLO", do plan Concellos 2016 (liña 1) da Deputación Provincial de Pontevedra.

11/08/2016

23/11/216Contrato de Substitución da Cuberta do Concello


Prego de cláusulas administrativas particulares que rexeran a contratación, POR URXENCIA, para adxudicar polo procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración as obras de "SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA DA CASA DO CONCELLO", da xunta de Galicia. Medida 7,40. Creación, ampliación e mellora de servizos básicos Locais (PDR de Galicia 2014-2020)

11/08/2016

23/11/2016

Adxudicación do servizo de bar e a súa explotación nas piscinasMunicipais de Forcarei e Soutelo de Montes 2016


Prego de cláusulas administrativas particulares para a Adxudicación do servizo de bar e a súa explotación nas piscinas Municipais de Forcarei e Soutelo de Montes (exp.2016)

O obxecto do contrato é a adxudicación do servizo de bar e a súa explotación durante a tempada de verán das piscinas municipais de Forcarei, situadas en Forcarei e Soutelo de Montes.
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo especial, tal e como establece o artigo 19. Lb) do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, de contratos do sector público.Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación do Servizo Público de Axuda no Fogar SAF-2016


Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación , do servizo público de axuda no fogar na modalidade básica e de dependencia do Concello de Forcarei.

1.· OBXECTO DO CONTRATO E NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE VAN SATISFACER.

1. O presente contrato ten por obxecto O Servizo Público de Axuda no Fogar nas modalidades de básica e dependencia do Concello de Forcarei, cuxa descrición, características e especificacións que se establecen nas prescricións técnicas contidas no Anexo I que se incorpora a este prego como parte integrante do mesmo.

CPV 85300000·2

2. Necesidades administrativas que se van satisfacer:

As necesidades administrativas que se van satisfacer e os factores que interveñen no presente contrato están acreditados no correspondente expediente.Saneamento En Corneas 2016


Prego de cláusulas administrativas particulares que rexeran a contratación para adxudicar polo procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración as obras de "SANEAMENTO EN CORNEAS”, do fondo de compensación ambiental 2016, non competiviva, da Xunta de Galicia.

Expediente: OBRAS 01/2016

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación

O obxecto do contrato é a realización das obras de "SANEAMENTO EN CORNEAS” DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2016, NON COMPETITIVA, da Xunta de Galicia, con arranxo ao proxecto técnico redactado polo arquitecto, don Gumersindo Ferro Pichel....

28/06/2016

11/08/2016

23/11/2016Pavimentacion e mellora de vias Municipais en Pardellas, Murada e A Umia


Prego clausulas administrativas obra PAVIMENTACION E MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS EN PARDELLAS, MURADA E A UMIA e Anuncio de licitación

21/06/2016

08/07/2016

11/10/2016

Carteles de obra

 
Servizos de Limpeza dos edificos públicos do Concello


Convocatoria procedemento aberto para a contratación do SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FORCAREI.

Anuncio de Licitación

Prego de cláusulas


15/01/2016 - Formalización do contrato do servizo "LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE FORCAREI".

Anuncio de Formalización
 Pavimentación ós núcleos rurais de Muras e Quintelas de Abaixo-Dúas Igrexas


Formalización do contrato da obra "PAVIMENTACIÓN ÓS NÚCLEOS RURAIS DE MURAS E QUINTELAS DE ABAIXO-DÚAS IGREXAS".


Título: Pavimentación ós núcleos rurais de Muras e Quintelas de Abaixo-Dúas Igrexas
Categoría: Perfil Contratante
Descargar
Arquivo


Pavimentacións en Freixeira, Vilaverde e Graña de Umia


Formalización do contrato da obra "PAVIMENTACIÓNS EN FREIXEIRA, VILAVERDE E GRAÑA DE UMIA".


Título: Pavimentacións en Freixeira, Vilaverde e Graña de Umia
Categoría: Perfil Contratante
Descargar
Arquivo


ALIENACIÓN DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA


PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A ALIENACIÓN, A TRAVÉS DE PROCEDEMENTO ABERTO CON MÚLTIPLES CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, POLO CONCELLO DE FORCAREI, DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAPOUCA (FORCAREI).


Consideracións xerais
PRIMEIRA. - Obxecto do contrato

É obxecto do contrato a alienación, por procedemento aberto con múltiples criterios de adxudicación, das parcelas de natureza patrimonial propiedade do Concello de Forcarei, sitas no Polígono Industrial de Vilapouca, e que figuran noAnexo nº 1dopresente Prego, ao obxecto de ser destinadas polos futuros adquirentesá construción e conseguinte explotación de edificacións industriais ou comerciais de conformidade coas previsións contidas no presente Prego e con sometemento aos usos e determinacións do plan urbanístico vixente no Concello de Forcarei.
Respecto das parcelas obxecto de alienación, permitirase a súa agrupación a outras con autorización previa do Concello, debendo cumprir sempre a edificabilidade mínima establecida para cada unha.
Os que resulten adxudicatarios de máis dunha parcela, poderán acometer a súa agrupación en aqueles supostos que expresamente resulten permitidos polas determinacións da normativa urbanística en vigor.

A adxudicación farase nunha parcela de superficie en orde á solicitude feita. A parcela adxudicada serao coas condicións orográficas que lle son propias.

O Órgano de adxudicación resérvase a facultade de situar as superficies solicitadas na zona do polígono que considere máis axeitada segundo o tipo de industria a instalar.
A normativa urbanística e os usos do polígono, achéganse comoAnexo 2,sen prexuízo da posibilidade de comprobación por conta do oferente da información urbanística que estime pertinente.
SEGUNDA. - Prezo do contrato
O prezo das parcelas será o seguinte:

38 € m/2 se se adquiren entre 1.434,04 e 2.868,08 m/2.
37 € m/2 se se adquiren entre 2.868,09 e 5.736,16 m/2.
36 € m/2 se se adquiren entre 5.736,17 e 15.000 m/2.
Estes prezos serán incrementados co IVE correspondente segundo o tipo que legalmente proceda.
Estes prezos serán mellorable á alza conforme ás ofertas realizadas polos respectivos licitadores.

Aquelas parcelas que queden dentro do ámbito de afección da estrada (N-541) terán unha dedución na porción da zona afectada de 18 € m/2.

O devandito prezo aboarase na forma que establece a cláusula duodécima do presente prego.

En ningún caso o prezo ofertado polos licitadores e por ende, o prezo do contrato de cada unha das parcelas adxudicadas, poderá ser inferior ao sinalado na presente cláusula.


 Prego

Planta Parcelas
 

Nº de resultados:
26
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +