Categoría: Oferta Pública de Emprego

Oferta Pública de Emprego
Plan Concellos 2018. LINA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.


20/04/2018

O Concello de Forcarei, con cargo a subvenci6n do Plan Concellos 2018 da Excma. Deputaci6n Provincial. Lina 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:

 • 3 peóns forestais, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa

Servizo de obras publicas.- 5 traballadores desempregados da seguinte forma:

 • 2 operarios de servizos (peóns obras publicas), durante 7 meses, xornada completa
 • 2 oficial de obras publicas, Albaneis, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa

Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 80.454,88 €.

Anuncio CompletoBases para a selección e posterior contratación laboral temporal de 3 socorristas afectos ó servizo de salvamento nas piscinas municipais do Concello para o ano 2017


PRIMEIRA. OBXECTO, RÉXIME DE CONTRATACIÓN E SISTEMA DE SELECCIÓN.

O obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación de 3 socorristas que estarán destinados ao servizo de salvamento nas  piscinas municipais, durante a tempada de verán do ano 2017.

A contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, cunha duración de dous meses e catro días (ampliable a tres, no caso de concederse á subvención solicitada á Xunta de Galicia, con base no Plan de fomento de Emprego e mellara da empregabilidade de 2017, aprobado poi a Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº87 de 8 de maio de 2017), en réxime de xornada completa, cun salario bruto mensual, parte proporcional das pagas extras incluída, de 1.144,17 euros.

Cos aspirantes que tendo superado o proceso, e pala nota final non acadasen praza, confeccionarase un listado para cubrir as baixas ou renuncias que se puideran producir entre o persoal que si resultase seleccionado, adxudicándose a contratación ao seguinte aspirante en puntuación.

O sistema de selección será o establecido na Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº 87 de 8 de maio de 2017.

Bases de contratación completasContratación laboral temporal de persoal (1 encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENCIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a un (1) Xefe de brigada e catro (4) peóns para a prevención e defensa contra incendios forestais, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios foresta is durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable....

Anuncio
Bases de contraración completas

12/06/2017
Lista de Admitidos e Excluídos do proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónContratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículo motobomba no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHICULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a dous (2) Oficiais 1ª condutores de  camión motobomba, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de  colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios forestais  durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal:= do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á  normativa aplicable poidan participar nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da Consellería competente en materia forestal. .....

Anuncio
Bases de contratación completas

12/06/2017
Lista de Admitidos/Excluídos o proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selección
30/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónConvocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017

Convocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2017 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, vai a contratar as seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores

desempregados, da seguinte forma:

· 3 peóns forestais, durante 8 meses

·1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses

Servizo de obras públicas.- 5 traballadores

desempregados da seguinte forma:

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para o karting, durante 8 meses,

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para instalacións deportivas, durante 8meses

·1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses

·1 oficial de obras públicas, Albanel, durante 8 meses

·1 peón de obras publicas durante 6 meses

As persoas que esten interesadas deben estar inscritas na oficina de emprego de A Estrada antes do venres dia 31/03/2017 como desempregadas

Anuncio Completo

Bases de Contratacion

Resultados das Probas de SelecciónConvocatoria para a contratacion de 2 peóns e 3 oficiais lª, persoal laboral temporal


CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION DE 2 PEÓNS E 3 OFICIAIS 1ª, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016.

É obxecto das presentes bases a contratación de persoal laboral temporal que seguidamente se relaciona, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2016.

Nº postos e ocupación: 2 PEÓNS
Nº postos e ocupación: 3 OFICIAS 1ª

Servizo: SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS PÚBLICAS.

Duración contratación: 6 meses.

A selección do traballador será mediante a presentación de Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego e polo Sistema de concurso.


20/10/2016

24/04/2017Contratación laboral temporal de persoal (1 Encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, Prevención e defensa de incendios forestais 2016


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA A BRIGADA DE VIXIANCIA, PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

 • DURACIÓN: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o 01 e 31 de xulIo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR:
  • PEONS: 1.370,83.- €
  • XEFE BRIGADA: 1.692,51.- €
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.


01/07/2016

08/07/2016Contratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículomotobomba no Concello de Forcarei.


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI.

 • DURACION: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o O1 e 31 de xullo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR: 1.476,88.- €.
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.01/07/2016Bases da convocatoria para a provisión interina dunha (1) praza de traballador-a social


1",_ OBXECTO DA CONVOCATORIA.-

A selección polo procedemento de concurso-oposición libre para cubrir en réxime de interinidade, segundo o establecido no artigo 10.1 c) da Lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (en adiante EBEP) unha praza de Traballador/a social, integrada na Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos medios, réxime laboral.

o obxecto da interinidade é a cobertura da praza mentres dure a situación de baixa por incapacidade temporal.

As retribucións, serán as seguintes: soldo: 968,57 €, complemento salarial 1.062,27 €.


20/06/2016

23/06/2016

08/07/2016Bases para a selección e posterior contratación laboral de un conserxe para servizo de vixiancia de edificios públicos 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de un conserxe para servizo de vixiancia de edificios públicos, para o concello de forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 1 conserxe para scrvizo de vixiancia de edificios públicos.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RD considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial.

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluida parte proporcional das pagas extra.Bases para a selección e posterior contratación laboral de seis peóns forestais 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de seis peóns forestais, para o concello de forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 6 peóns forestais.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RD considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial.

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluída parte proporcional das pagas extra.Bases para a selección e posterior contratación laboral de dous albaneis 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de dous albaneis, para o Concello de Forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 2 albaneis.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 2012011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RO considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluida parte proporcional das pagas extraBases de Contratación de 2 Peóns- 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de dous Peóns de obras públicas, para o Concello de Forcarei, con base no Plan Concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 2 peóns de obras públicas.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RD considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial.

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluída parte proporcional das pagas extra.Bases de Contratación 1 ENCARGADO E 5 PEÓNS


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL( 1 ENCARGADO E 5 PEÓNS) PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a un (1) Xefe de brigada e cinco (5) peóns para a prevención e defensa contra incendios forestais, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio Rural e do Mar e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios forestais durante a campaña 2015.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable poidan participar nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da Consellería competente en materia forestal, consonte ao establecido no Convenio de colaboración. Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.


Bases de contratación

Lista de Admitidos/Exluídos ó proceso de selección

Lista DEFINITIVA de admitidos

Resultado das probas de selección
 

Nº de resultados:
16
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +