Categoría: Anuncios

Taboleiro de Anuncios Municipal


No Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello de Forcarei pode consultar os edictos e anuncios, que por disposición legal ou reglamentaria deban publicarse no mesmo.
Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello

DataOrganismoAfectado
02/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Reforzo de camiños.
Parcelaria Meavía-Quintillán
14/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Acondicionamento de predios.
Parcelaria de Meavía-Quintillán
22/02/2016Concello de ForcareiCalendario do contribuínte 2016
08/06/2016Concello de Forcarei
Baixas de oficio no Padrón de HabitantesPAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).


20/03/2020

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 39.519,97 €, para o pagamento de enerxía eléctrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

AnuncioPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI


24/02/2020

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

Xa dispoñible nas Oficinas do Concello.PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).


15 de novembro de 2019


A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 50.940,73 €, para o pagamento
subministro de enerxía eléctrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS
2018-2019).


A Alcaldesa
Asdo.: Verónica Pichel GuisandePlan Concellos 2019. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2019 da Deputación Provincial.

Plan Concellos 2019. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2019 da Deputación Provincial.


15 de novembro de 2019

O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2019 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

- Servizo de medio ambiente.
 • 5 traballadores desempregados, da seguinte forma:
  • 4 peóns forestais, durante 8 meses, xornada completa
  • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa

- Servizo de obras públicas.
 • 4 traballadores desempregados da seguinte forma:
  • 1 operarios de servizos (peóns obras públicas), durante 7 meses, xornada completa
  • 2 oficial de obras públicas, Albaneis, durante 8 meses, xornada completa
  • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa

Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 124.716,68 €.


A Alcaldesa

Asdo.: Verónica Pichel GuisandeCONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS


17/06/2019

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS
, con cargo a subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 7.319,29 €, para a execución da actuación conservación e restauración do cruceiro de San Marcos, con cargo a subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018.


A Alcaldesa

Verónica Pichel Guisande

Anuncio en PdfPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE


Desde o Concello estamos a analizar a mobilidade en Forcarei, como parte da implantación do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) que require unha metodoloxía de participación e quere contar coa opinión da veciñanza para poder desenrolalo.

¿EN QUE CONSISTE UN PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE?

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

¿EN QUE CONSISTE ESTA ENQUISA?

Esta enquisa apórtanos información sobre os desprazamentos cotiáns, as necesidades e preferencias dos veciños respecto á mobilidade no concello de Forcarei, axudándonos a redactar un plan máis realista e adaptado ás necesidades reais das persoas.

Acceder a EnquisaAXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019

AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019


AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA

BENEFICIARIOS:

Familias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ao  eu cargo matriculados para o curso 2018/2019 nalgún centro de ensino público de Forcarei, en  educación Infantil, Primaria e Secundaria para axudas de material escolar.

REQUISITOS A CUMPRIR:

 • Que a unidade familiar estea empadroada e teña a residencia efectiva neste concello.
 • Que o alumnado este matriculado ou teña reserva de matrícula nun centro de ensino público de Forcarei.
 • Ter presentada a solicitude e documentación complementaria no prazo e forma legal establecido.
 • Que os solicitantes cumpran co baremo económico recollido nas Bases Reguladoras de convocatoria.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

As solicitudes presentaran sé no Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Forcarei a través do Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ata o día 9 de Novembro de 2018.

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ou ben a través do teléfono 986 75 54 32 ou ben 986.75 51 49.


Bases da convocatoria

Sumario do BOPPO (http://www.boppo.depo.es/detalle/-/boppo/2018/10/25)

Cartel-AnuncioREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 4.120,79 €, para a redacción do proxecto parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL "BERROZO”,con cargo a Liña 2 das axudas destinadas amellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 25.900,20 €, para a execución da actuación parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro Anta
PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS

(PLAN CONCELLOS 2018-2019).

23/04/2018

A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 52.965,88 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E S VIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

Anuncio CompletoREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

 22/01/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.360 €, para a redacción do proxecto parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

 

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

22/01/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 47.700 €, para a execución da actuación parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaRESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA

RESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA


Que debido aos problemas de sequía que estamos padecendo nos derradeiros meses pola falta de chuvia, apelamos á responsabilidade de todos os veciños e veciñas deste Concello, pola necesidade de que se faga un aforro e un consumo responsable da auga da rede de abastecemento. Por este motivo débese consumir a auga estritamente necesaria e non malgastala, quedando PROHIBIDO USAR A AUGA DA TRAIDA para:

 • lavado de vehículos,
 • rego de xardíns e hortas,
 • enchido de piscinas,
 • depósitos de auga para rego e análogos.

Rógase a colaboración de todos os usuarios para que se faga un uso racional da auga e así poder garantir o servizo.
Esténdense as recomendacións anteriores para o consumo de auga privada, procedente de pozos.

Bando completoCONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE QUINTELAS DE ARRIBA


16/10/2017


A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 7.004,47 €, para a conservación e restauración do cruceiro de Quintelas de Arriba, con cargo a convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural.
 

Nº de resultados:
26
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +